מחלקת הערכות שווי עוסקת במתן ייעוץ כלכלי והערכת שווי הוגן תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים לצרכי עסקאות, צרכים חשבונאיים, הליכי שומה ודרישות רגולטוריות. לצוות המחלקה ניסיון באלפי הערכות שווי תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים, הקצאת עלויות רכישה, בדיקות פגימת מוניטין, חוות דעת הוגנות, בדיקות כלכליות וניתוחי עומק לכדאיות פרויקטים והשקעות.

 המחלקה עוסקת גם במתן ייעוץ כלכלי והערכת שווי הוגן של נגזרים פיננסים ומכשירי הון, חוב והיברידיים מורכבים, לצרכים חשבונאים וכלכליים. לצוות המחלקה ניסיון באלפי הערכות שווי של נגזרים מורכבים, בחינת אפקטיביות של גידור באמצעים סטטיסטיים מתקדמים, הערכת נגזרים משובצים, מידול פיננסי מתקדם וניתוחי רגישות מתקדמים.