Fair Value Group

ייעוץ כלכלי והערכות שווי מקצועיות לצורכי עסקאות, דיווח כספי, מיסוי והליכים משפטיים

שווי הוגן

קבוצת שווי הוגן, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות לצרכי עסקאות המבוצעות על פי כללי חשבונאות בינלאומיים – IFRS, US GAAP והתקינה החשבונאית הישראלית. הייעוץ הכלכלי והערכות שווי ניתנים לצרכי דיווח כספי וחוות דעת מומחה לבתי משפט, כמו גם לרשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות, בארץ ובחו”ל.

החברה מעסיקה צוות של רואי חשבון וכלכלנים הבקיאים בתחומי הייעוץ הכלכלי והערכות השווי. בין לקוחות החברה נמנות, בין היתר, עשרות חברות ציבוריות, מהגדולות בארץ.

בהנהלת ד"ר אלי אלעל

רו"ח, מייסד ומנהל כללי של קבוצת שווי הוגן

demo-attachment-69-circle
Academy_neu

בין לקוחותינו