מי מנע מהבינלאומי לרשום רווח של 84 מיליון שקל מהשינוי במבנה הבורסה?

demo-attachment-69-circle

מדוע מהלך כלכלי דומה בחברות ציבוריות שונות מטופל באופן שונה בתכלית?

במסגרת שינוי מבנה הבעלות בה, הקצתה בספטמבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב מניות לחבריה, ובהם בנקים וגופים פיננסיים אחרים שרובם חברות ציבוריות. המניות הוקצו לפי מפתח שנקבע, שמבוסס בין היתר על הפעילות של חברי הבורסה. את הנתח העיקרי במניות הבורסה — 20.3% — קיבלה קבוצת הבנק הבינלאומי.

מטרתה המוצהרת של ההפרדה בין הבעלות בבורסה והשליטה בה לבין החברות בה היא לאפשר לה לצרף חברים חדשים, מקומיים ובינלאומיים, מתוך שאיפה שהדבר יוביל להפחתת העמלות שגובים החברים מלקוחותיהם.

בלי להיכנס למידת הריאליות של תפישה זו, כפי שהוסבר כאן בעבר, אפשר לדמות את שינוי מבנה הבעלות בבורסה להפיכה של מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר), שבהגדרה שוויו אפס, לעסק — מעין חילוץ יהלום חבוי — כך שנוצר רווח חד־פעמי. עם זאת, מדידת הרווח מאתגרת, כי היא נגזרת מהערכת שווי לבורסה שאינה נסחרת בעצמה כיום, והיא בעלת פעילות ייחודית.

בהתאם לתיקון של חוק ניירות ערך, שיעור האחזקה בבורסה אינו מקנה זכויות מעבר לזכויות שמקנה אחזקה של 5%. מעבר לכך, לא יהיה ניתן להחזיק באחזקה העודפת יותר מחמש שנים, או אף קודם, ככל שמניות הבורסה יירשמו למסחר. בנוסף, נקבע כי התמורה ממכירת מניות הבורסה מעבר לחלק היחסי בהון העצמי של הבורסה לתום 2015, שהסתכם ב–508 מיליון שקל, תועבר לבורסה כדי להפחית עמלות ולהשקיע בתשתיות טכנולוגיות. נכון לעכשיו, מנגנון קטימה זה שמפחית מבחינה כלכלית את שווי המניות, אינו יוצר כנראה הגבלה אפקטיבית.

הרדמת הזכויות מעבר ל–5% מובילה לכך שהמניות שקיבלו כל חברי הבורסה הן נכס פיננסי, שכן לא ייתכן שלמחזיק כלשהו, ללא קשר לאחזקתו הנוכחית (למשל, במקרה של הבנק הבינלאומי) תהיה השפעה מהותית על הבורסה. מכיוון שהקצאת המניות בוצעה עוד ברבעון השלישי של 2017, היא אמורה לקבל ביטוי כבר בדו"חות הרבעון השלישי של חברי הבורסה, שמתפרסמים בימים אלה. דו"חות אלה מלמדים על שונות חדה בטיפול החשבונאי בין בנקים, שכללי החשבונאות שלהם כפופים לפיקוח על הבנקים, לבין הגופים שאינם בנקים, שעורכים את דו"חותיהם הכספיים על פי ה–IFRS.

כך, בעוד הבנקים שקיבלו את מניות הבורסה לא רשמו רווח כלשהו, בדו"חות מיטב דש נרשם רווח לפני מס של 22 מיליון שקל בגין קבלת 5.3% ממניות הבורסה. מיטב דש טיפלה חשבונאית בשינוי הזכויות בהתאם ל–IFRS, בדרך של גריעת הזכות הישנה שערכה בספרים אפס, ורישום שווי הוגן של הנכס החדש על בסיס הערכת שווי. המשמעות היא שהבנקים ממשיכים למדוד את ההשקעה במניות הבורסה שקיבלו בערך אפס. לפי תיקון החוק, הרווח החשבונאי שנוצר כתוצאה מההקצאה אינו מחויב במס, אלא במועד המימוש, כך שההבדל הוא דיווחי בלבד.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?