סוף סוף נדע איך פועלות חברות הביטוח

demo-attachment-69-circle

בתחילת 2021 ייכנס לתוקף תקן חשבונאי חדש, וחברות הביטוח יידרשו להציג בדו"חותיהן - בפעם הראשונה - את התמונה האמיתית של פעילותן החיתומית

בתחילת 2021 ייכנס לתוקף תקן חשבונאי חדש, וחברות הביטוח יידרשו להציג בדו"חותיהן – בפעם הראשונה – את התמונה האמיתית של פעילותן החיתומית ■ השינוי מחייב היערכות אינטנסיבית של חברות הביטוח כבר עכשיו, וכנראה יחולל שינויים גם בהתנהלותן העסקית

תקן חשבונאות בינלאומי חדש (17 IFRS) בתחום חוזי ביטוח, שהתפרסם באחרונה וייכנס לתוקף מחייב בתחילת 2021, ישנה לחלוטין את הדו"חות הכספיים של חברות הביטוח בישראל. מדובר בפרויקט דגל של ה–IFRS שנפרש על פני כמעט שני עשורים ויאפשר סוף סוף למשקיעים להעריך את הביצועים העסקיים של חברות הביטוח. בנקודת המוצא הנוכחית, החשבונאות של חברות הביטוח היא פרימיטיבית — ומתבססת בעיקר על העבר.

חברות הביטוח אמנם החלו ליישם את ה–IFRS יחד עם שאר החברות הציבוריות בישראל בתחילת 2008 — אבל רק למראית עין. הסיבה לכך היא שעד כה, תקן החשבונאות הבינלאומי בתחום הביטוח (IFRS 4) הותיר על כנן את הפרקטיקות המקומיות שהיו מקובלות — כך שחברות הביטוח יישמו למעשה את ה–IFRS רק בתחומים שאינם בליבת העסק שלהן.

בהתאם לפרקטיקות אלה, הפרמיות נרשמות כהכנסה על פני זמן רק על בסיס הזכאות לקבלתן, ומנגד נרשמות התחייביות ביטוחיות שהתהוו על פי אומדן אקטוארי, כשעלויות הרכשת הלקוח נרשמות כנכס (DAC) שמופחת לדו"ח רווח והפסד. כך, במודל החשבונאי הנוכחי קצב תשלומי פרמיה שונה בין מוצרים ביטוחיים מוביל גם לתוצאות חשבונאיות שונות בתכלית.

התפישה שבבסיס התקן החדש היא הסתכלות קדימה כבר בכניסה לחוזה, על פני תקופת הכיסוי של הפוליסה, ופריסת הרווח ממתן השירות הביטוחי (לאחר ניכוי עלויות הרכשת הלקוח) במשך כל תקופת הכיסוי — כששינויים באומדנים ביחס לעתיד יעדכנו את המרווח עד לאיפוסו, ולאחר מכן (שלילי) לדו"ח רווח והפסד.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?