מחלקת המחקר של קבוצת שווי הוגן בע"מ, בחנה את מכפילי ה- EBITDA העדכניים של החברות הציבוריות מסקטור התעשייה בישראל. ממצאי הבדיקה הראו כי חברת תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח מערכות בע"מ הינה בעלת מכפיל ה- EBITDA הגבוה ביותר מבין החברות שנבדקו.

החברה אשר עוסקת בבצוע פרויקטים הנדסיים בתחומי תכנון וייעול, נסחרת כעת במכפיל EBITDA של כ- 15.4, זאת לעומת מכפיל ה- EBITDA הממוצע בענף אשר עומד על כ- 9.8. מנגד, חברת אי. אל. די. אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ, אשר עוסקת בפיתוח תוכנות מחשב והקמת מערכות איכות ואמינות, נסחרת כעת במכפיל EBITDA של כ- 5.7, אשר הינו הנמוך ביותר בענף.

מכפיל EBITDA הינו היחס שבין שווי הפעילות של החברה לרווח ב- 12 החודשים האחרונים, לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות של החברה. שווי השוק של חברה הינו מכפלת ה- EBITDA במכפיל, בניכוי החוב הפיננסי, נטו של החברה.

אודות קבוצת שווי הוגן

קבוצת שווי הוגן מתמחה ביעוץ כלכלי, ניהול סיכונים פיננסיים והערכות שווי מקצועיות ובלתי תלויות, לצרכי עסקאות ועל פי כללי חשבונאות בין לאומית (IFRS) ותקינה אמריקאית. הערכות השווי מבוצעות על ידי צוות של מעריכי שווי המתמחים בתחומי החשבונאות והמימון, בראשות רו"ח אלי אלעל המוסמך כמעריך שווי בכיר (ASA) על ידי הלשכה האמריקאית למעריכי שווי, חבר בוועדה הבין לאומית של הלשכה ונציגה בישראל. אלי מוסמך כמומחה להערכות שווי (CVA) על ידי הלשכה האמריקאית למעריכי שווי ואנליסטים (NACVA) וכמנהל סיכונים פיננסיים (FRM) מטעם האגודה הבין לאומית למנהלי סיכונים (GARP).

שותפי החברה: אורי סנופקובסקי (הערכות שווי תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים), שלומית לוטם (מימון), רן גרינברג (שמאות ציוד), דוד דדון (נדל"ן).

ככל שרלוונטי, אין במידע המוצג במאמר זה משום המלצה או הבעת דעה על תמחור מניות ואין לעשות בו כל שימוש לצורך השקעה או מטרה אחרת. אין לראות בנתונים, במידע, בדעות או בתחזיות או אחר משום המלצה כלשהי או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, ואין לראות בהם הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות בקרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר ו/או נדל"ן או נכס או התחייבות אחרים, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – בין אם לצורך רכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות בו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. מחבר המאמר או מי מטעמו עשוי להימצא בניגוד עניינים, ואף אדם, חברה או גורם אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד, ולא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשום תוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו מקריאה או שימוש במאמר זה.