"עמדת הרשות לני"ע בנושא אי תלות מעריכי שווי הינה צעד בכיוון הנכון, אולם התחום נותר בתת פיקוח עמוק"

demo-attachment-69-circle

כך לדברי רו"ח אלי אל-על מנכ"ל שווי הוגן בתגובה לעמדת סגל הרשות בנוגע לאי תלות מעריכי שווי; "נראה שלרשות לני"ע נמאס מלהמתין להסדרה עצמית של המקצוע והיא נוקטת צעדים חד צדדיים בלית ברירה"

הרשות לניירות ערך פרסמה היום (ד') נייר עמדה בנוגע לקיומה של תלות מעריכי שווי. בנייר העמדה מגדירה הרשות לראשונה מהי תלות של מעריך שווי בתאגיד באופן כללי, ואף מפרטת מקרים ספציפיים בהם יוגדר מעריך שווי כבעל תלות בתאגיד.

בנוסף הורתה הרשות כי על התאגיד לדווח במסגרת הדוחות הכספיים במידה ונעזרה בשירותיו של מעריך שווי מהותי מאד.

בהודעת הרשות נמסר כי בפועל מרבית החברות מוצאות לנכון להשתמש במעריכים שהם בלתי תלויים לכאורה, וזאת עקב מספר סיבות, כגון מתן נופך אובייקטיבי לתוצאת ההערכה; ביסוס והעלאת מהימנות הדיווח; או כתוצאה מדרישה של צדדים אחרים, כגון מלווים או בתי משפט. בעוד שאם מעריך השווי תלוי בתאגיד המדווח, הדבר עשוי להשפיע על מידת ההסתמכות של המשתמשים בדוח על הערכת השווי ואף להוביל לחשיפה משפטית לדירקטוריון.

אולם לאור מקרים מהם עלה כי לא תמיד ברורות הנסיבות שפוגעות באי התלות של מעריך שווי, באה הרשות להבהיר מקרים נפוצים של יצירת תלות. בין היתר, נקבע כי נסיבות כגון ביצוע עסקאות בין החברה לבין מעריך השווי, מתן ייעוץ על ידי המעריך לרכישת הפעילות המוערכת, התניית שכר טרחה של המעריך בתוצאות ההערכה, החזקה בכמות משמעותית של מניות של החברה על ידי המעריך והענקת שיפוי בלתי מוגבל – כולן פוגעות באי התלות של מעריך השווי.

"זהו צעד התחלתי ומבורך של הרשות לני"ע בהסדרת תחום הערכות השווי בישראל" אמר רו"ח אלי אל-על מנכ"ל חברת שווי הוגן המתמחה ביעוץ כלכלי, ומתן הערכות שווי מקצועיות "אולם התחום נותר עדיין בתת פיקוח עמוק מבחינה רגולטורית לעומת מדינות מפותחות אחרות, כגון בתחומי הכשירות המקצועית, הזהירות המקצועית, הגילוי הנאות והשיטות המקובלות והנאותות לכל מקרה. על מעריכי השווי לפעול להסדרה עצמית ביתר התחומים ויפה שעה אחת קודם".

באילו מקרים ספציפיים יוגדר מעריך שווי כמהותי מאד?

 • מעריך השווי, בן משפחתו או שותפו, היו או הינם בעלי שליטה בתאגיד בשנתיים האחרונות או מיועדים להיות בתקופה שלאחר מתן הערכת השווי או השתתפו או ישתתפו בהחלטות ניהוליות עבור התאגיד לרבות מתן ייעוץ.

 • מעריך השווי, בן משפחתו או שותפו, היו או הינם נושאי משרה בתאגיד או מקיימים קשרים עסקיים עם התאגיד, או תאגיד בשליטתו, או בשליטת בעל השליטה בו, בשנתיים האחרונות או שיועדים להיות בתקופה שלאחר מתן הערכת השווי.

 • שכר הטרחה של מעריך השווי תלוי בביצועי התאגיד, בתוצאות הערכת השווי או בפעולה עסקית הקשורה בהערכת השווי.

 • מעריך השווי, בן משפחתו או שותפו החזיק בתקופה שבין מועד ההתקשרות לפרסום הערכת השווי בכמות מהותית של ניירות ערך של התאגיד.

 • מקורן של למעלה מ- 15% מהכנסותיו של מעריך השווי בשנה החולפת מהתאגיד, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטתם.

 • מעריך השווי מועסק או מצפה להיות מועסק לאחר פרסום העבודה, על ידי התאגיד, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטתם או קיבל מהם שיפוי על עבודתו כך שאינו חשוף לתביעות מהותיות בגין עבודתו.

 • הערכת השווי נוגעת לנכס שהוערך בעבר על ידי המעריך לצורך קבלת החלטה לרכוש אותו, או שימש כמתווך או יועץ בעסקה, או לאחר מתן הערכת השווי.

 • לתאגיד, לבעל השליטה או לתאגיד בשליטתם קיים חוב מהותי כלפי מעריך השווי או שמתקיים בין הצדדים סכסוך משפטי.

מיהו מעריך שווי מהותי מאד?

זהו מעריך שווי אשר ביצע עבור התאגיד הערכות שווי לקביעת ערכם של נתונים בדוח התקופתי, בשווי כולל של 25% משווי נכסי התאגיד, כולל מקרים בהם נקבע כי אין צורך בשינוי כלשהו.

אילו פרטים יש לדווח לגבי מעריך שווי מהותי מאד?

 • זהות מעריך השווי.

 • שווי כולל של סך הערכות השווי שביצע המעריך.

 • פרטי ההתקשרות עם המעריך.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?