תנאי השימוש באתר


demo-attachment-69-circle

כללי

שווי הוגן בע"מ (להלן: "הנהלת האתר") מציעים את המידע כשירות לציבור ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים:

המונח "משתמש" שלהלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ו/או מי שיושפע משימוש כאמור לעיל.

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על פרסומי האתר, שייכות להנהלת האתר (להלן :"החומר המוגן"). המשתמש יהיה רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, והמצטט חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן שימוש אשר יביאו לכל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום  עיוות של החומר המוגן, לרבות כזו העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

 

אחריות

השירות מוצע לציבור המשתמשים "כמות שהוא" ("As Is") למטרות ידע כללי בלבד. הנהלת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר ו/או המידע הכלול בו לצורכי המשתמש ואינה מתחייבת לעדכנו, או להתאימו, או לעשות כל שינוי באתר. כמו כן, הנהלת האתר לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, בין במקור ובין באתר.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי איש, לרבות לא על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לכל שימוש בשירות שהוא עושה.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תכנה (ככל שיותקנו בכל שלב באתר) שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.    

לעניין סעיף זה, "הנהלת האתר" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) למסמכים שפורסמו באתר המגנא ופרסומים פומביים נוספים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. להנהלת האתר אין כל שליטה או זכות בחומר הנמצא בקישורים הללו.

אין הנהלת האתר אחראית לתוכן החומר הנמצא בקישורים ובאתרי צד ג' או לשימוש שיעשה בו או להשלכות השימוש שיעשה בו או בעצם הלחיצה או השימוש בלינק.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הנהלת האתר לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

 

המידע מוגש כשירות למשתמשים ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי משום מקור בשום שלב או תקופה.

מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש, השימוש בנתונים המופיעים בשירות זהו/או בכל הנובע ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות כל הוצאה כלפי איש.

 

לאחר דברי הגבלה אלו – הנהלת האתר מקווה שהשימוש בשירות יועיל ויהיה לעזר לכל.